Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SmartReporting, s.r.o., so sídlom Nové Košariská 2408, 900 42, Dunajská Lužná, IČO: 47 793 554, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 99069/B ako poskytovateľa elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči a iných služieb, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na internetovom portáli  www.jankaprochyrova.sk (ďalej tiež ako „poskytovateľ“) (ďalej spolu len ako „VOP“).

 I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka služby“ alebo “Rezervácia miesta na seminári” a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP, nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.5 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky poskytovateľa a VOP.

1.6 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka služby“ alebo “Rezervácia miesta na seminári” spracovaný webovým portálom. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu poskytovateľa.

1.7 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky doklad na úhradu ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu poskytovateľa, poskytovateľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

1.8 Produktom sa na základe týchto VOP rozumie  elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči poskytujúci vzdelávanie na internete ako sú elektronické knihy ( ebook ), videokurz, videoškolenia a iné služby poskytovateľa, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na internetovom portáli  www.jankaprochyrova.sk.

1.9 Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k elektronickým knihám alebo videokurzom na internete.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie služieb je možné až po vyplnení objednávkového formulára na internetovej stránke www.jankaprochyrova.sk.

2.2 Elektronická objednávka služieb uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka služby“ alebo “Rezervácia miesta na seminári” a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovaného dokladu na úhradu je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky služieb zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, pričom poskytovateľ zároveň informuje objednávateľa, že služba bola zaplatená a objednávateľovi bola vygenerovaná a zaslaná faktúra.

2.4 Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe telefonickej alebo emailovej objednávky objednávateľa. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.

2.5 V prípade objednávky služby prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka služby“ alebo “Rezervácia miesta na seminári”, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred. Výnimkou je situácia, kedy sa služby vo forme seminára zúčastní fyzická alebo právnická osoba (ďalej tiež ako “účastník” ), ktorá si túto službu neobjednala prostredníctvom internetového portálu. V takom prípade účastník zaplatí cenu seminára ( navýšenú o 10% ceny seminára ) v mieste a termíne konania seminára. Poskytovateľ v tomto prípade vydá alebo pošle elektronicky účastníkovi originálny doklad o zaplatení ( doklad z registračnej pokladnice alebo faktúru ).

2.6 V prípade objednávky služby v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu na základe dokladu na úhradu vystaveného a doručeného poskytovateľom objednávateľovi.

2.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za službu objednávanú prostredníctvom internetového portálu (ďalej len „cena“) je definovaná na stránke “Služby” internetového portálu. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle poskytovateľ objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny na základe:

– zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobie, v ktorom dôjde k zmene výšky ceny,
– zmeny legislatívnych podmienok,
– zmeny podmienok na trhu poskytovania rovnakých alebo obdobných

IV. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

4.1 Odstúpením objednávateľa od zmluvy sa rozumie zrušenie účasti na službe vo forme seminára. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.

4.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa zaslaním jednoznačného vyhlásenia písomne (elektronicky, poštou) na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP.

4.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

4.5 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
a. adresa: Nové Košariská 2408, Dunajská Lužná, 900 42
b. telefónne číslo: +421 (0) 918 917 280
c. email. prochyrova.janka@gmail.com

 

V. Zodpovednosť za vady, reklamácie

5.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na službu bezodkladne potom, ako sa o vade služby dozvedel, zaslaním elektronickej alebo písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ je povinný uviesť svoje identifikačné údaje a jasne špecifikovať dôvod reklamácie.

5.2 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

5.3 V prípade, ak reklamácia služby bude opodstatnená resp. preukázateľne zapríčinená poskytovateľom, objednávateľ má nárok na vrátenie celkovej ceny za službu.

5.4 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.

VI. Zmeny poskytovaných služieb a VOP

6.1 Poskytovateľ je oprávnený v prípade zmien uvedených v čl. III. bod 3.3 ako aj v prípade zmien vyplývajúcich z rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť poskytované služieb ako aj upraviť VOP.

6.2 Poskytovateľ zverejní prípadné zmeny VOP minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny ponúkaných služieb a to zverejnením informácie na internetovom portáli  www.jankaprochyrova.sk alebo iným vhodným spôsobom.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Poskytovateľ je na základe súhlasu objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou, oprávnený v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúvať osobné údaje objednávateľa (ďalej len ako „osobné údaje“) za účelom evidencie objednávateľov ako odoberateľov služieb poskytovateľa, informovania objednávateľov o nových službách objednávateľa, kontaktovania objednávateľa ako zákazníka za účelom priameho marketingu služieb poskytovateľa a plnenia iných zákonných povinností a to po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená uverejnením na internetovom portáli  www.jankaprochyrova.sk.

8.2 V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.3 Akékoľvek spory alebo nezhody vzniknuté medzi poskytovateľom a objednávateľom bude riešené prednostne ich vzájomnou dohodou ako zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 30 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

8.4 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi odoslaním jeho objednávky.

8.5 Znenie VOP je účinné od 01.01.2018.